Celý systém školstva je zle nastavený

Deti sú preťažené, učitelia podcenení, úroveň vzdelávania a znalosti sa neustále znižuje a my sa tvárime, že povinná sexuálna výchova je jeden z najdôležitejších bodov?

Deti sú preťažené, učitelia podcenení, úroveň vzdelávania a znalosti sa neustále znižuje a my sa tvárime, že povinná sexuálna výchova je jeden z najdôležitejších bodov?

Navrhujeme exkluzívne, nie inkluzívne vzdelávanie, integráciu telesne postihnutých žiakov – žiakov treba deliť podľa mentálnej úrovne.

Je potrebné obnoviť postavenie škôl pre deti so zvláštnymi potrebami a tiež pre deti s mimoriadnym intelektom, vytvorenie jednotného informačného systému zvlášť pre základné a stredné školy za účelom odbúrania nadmernej byrokratickej záťaže, predstaviť zmenu kompetenčného zákona v oblasti školstva, vrátiť originálne kompetencie v oblasti základného, stredného a špeciálneho školstva ministerstvu školstva.

Musíme zriadiť štátne školské správy, do ktorých kompetencie by spadali všetky typy vzdelávania vrátane súkromného a cirkevného, spadala by tu školská inšpekcia, zmeniť systém školskej inšpekcie tak, aby sa okrem plánovaných kontrol vykonávali aj mimoriadne kontroly, umožniť štátnej školskej inšpekcii kedykoľvek testovať žiakov všetkých typov škôl tak, aby bola zabezpečená rovnaká úroveň vzdelania, podpora ďalšieho vzdelávania pedagógov.

Učebnice pre základné a stredné školy by mali podliehať recenznému konaniu.

Je potrebné posilniť odborné školstvo so zameraním na výučbu remesiel za účelom reálneho rozvoja vzdelávania v týchto profesiách, návrat k praktickej výchove na základných školách a rozvíjanie finančnej gramotnosti detí a adolescentov, vytvoriť lepšiu spätnú väzbu medzi školou a rodičom, vytvoriť štátnu grantovú agentúru v oblasti vedy, výskumu, inovácií a vzdelávacích programov na vysokých školách tak, aby z nej bolo možné čerpať bez nadbytočnej administratívnej záťaže, materiálne a technické dovybavenie vysokých škôl a univerzít tak, aby poskytovali kvalitnú výučbu a konkurencieschopnosť so zahraničnými vysokými školami a univerzitami.

Aký je postoj vašej strany k povinnej sexuálnej výchove?

Sme absolútne proti predčasnej povinnej sexuálnej výchove. Rodičia musia dať k tomu predsa súhlas. Dieťa má byť nevinné a už vôbec nie zavádzať povinnú sexuálnu výchovu pre deti v predčasnom školskom veku. Samozrejme sme za dôstojnú sexuálnu výchovu v správnom veku, ale po súhlase rodiča. Zákon musí definovať tento vek, aby sa nenarušoval správny zdravý vývoj dieťaťa. Rodič si môže vybrať, či zvolí úplnú alebo len informatívnu sexuálnu výchovu pre jeho/jej dieťa. Je potrebné vždy brať do úvahy mentálnu vyspelosť detí a postoj ( napríklad náboženský) rodiča ako je to vo vyspelých demokratických krajinách.

Súvisiace články

Kľúč k domu

Máme riešenie pre cenovo dostupné bývanie

Plot hranica

Aby sa nezabudlo...

Image

Pridajte sa k nám

Chcem odoberať newsletter strany KARMA
Image
Odbornosť a riešenia pre ľudí

Adresa

Karma
Slavnica 8, 018 54 Slavnica

© KARMA 2023 | All rights reserved.